Vilkår og betingelser  

Hundezonen.no har org. nr. 931886576. Selger er Hundezonen. Kjøper defineres som deltaker/hundeeier/hundefører eller kjøper av varer og tjenester. 


Generelt

Ved kjøp av varer eller tjenester fra Hundezonen anses disse betingelsene som godtatt av kjøper (deltaker, hundefører, hundeeier).


Bare godkjente hunderaser i Norge kan delta på kurs hos Hundezonen. 


For å kjøpe og delta på fysiske kurs må kjøper være over 18 år. Barn kan delta på kurs med foresatte. Minste alder for å delta på kurs er 16 år.


Hundeeiers ansvar på kurs

Det kjøper, deltaker, hundefører eller hundeeier som er ansvarlig for skadene hunden måtte påføre andre. Hundeeier (kjøper) plikter å erstatte skader som dyret volder andre mennesker, dyr eller gjenstander. Hundeeier (kjøper)  skal selv vurdere risiko og sørge for at hunden(e) alltid er forsvarlig sikret og oppstallet slik at den ikke kan komme seg løs og gjøre skade.


Skadeerstatningslovens paragraf 1-5 regulerer dette forholdet:


Skadeserstatningsloven § 1-5 regulerer ansvar for dyr, herunder hund. Etter bestemmelsen har en hundeeier objektivt ansvar for de skader en hund påfører andre eller deres formuesgoder. At ansvaret er objektivt innebærer at eieren av hunden vil plikte å betale erstatning uavhengig av om han personlig har utvist skyld. Dette objektive ansvaret gjelder for skade som er påført mennesker (personskade), skade på klær, samt andre tingskader. For andre skader vil man som hundeeier bli erstatningsansvarlig dersom man har latt det mangle på «tilbørlig tilsyn» eller på annen måte ikke har gjort det som er rimelig å kreve for å hindre skade.


Hundezonen.no og deres instruktører fraskriver seg alt ansvar for skader som kjøpers hund påfører andre. Enten det er gjenstander, mennesker eller dyr. 


Hundezonens sikkerhetsanordninger som gjelder på kurs:


1. Alle skal sørge for at hundene til enhver tid er i bånd som festet til hundefører (deltaker). 

2. Hundene skal aldri slippes løs fritt, med mindre en instruktør fra Hundezonen gir klarsignal for dette.

3. Hundene skal aldri være i kontakt med hverandre. Minsteavstand mellom hundene er tre meter, med mindre noe annet blir sagt fra instruktørene i Hundezonen. 

4. Når hundene har pause eller hundefører ikke deltar aktivt i undervisningen, skal hunden være i bil og et bur. Buret skal være forsvarlig lukket slik at hunden ikke kan komme seg ut. Hundeier/fører kan lufte hund men da i bånd. 

5. Hunden må ikke ligge i varm bil uten ventilasjon, væsketilførsel og nedkjøling.  


Hundeeier/hundefører/deltaker/kjøper må til enhver tid vurdere risikoen for egen hund med tanke på skader som kan oppstå mot andre mennesker, dyr eller gjenstander. I tillegg må hundeeier/hundefører/deltaker sette seg inn pkt 1, pkt2, pkt 3, pkt 4 og pkt 5, som nevnt over (Hundezonens sikkerhetsanordning).  Påmelding på kurs

Påmelding er binnende når kjøper/deltaker har sendt e-post om å få bli med på kurs. Kursavgiften skal betales senest to uker før kursstart. Kursavgift blir ikke refundert dersom avmelding skjer senest 12 dager før kursstart. 


Online kurs

Angreretten gjelder ikke for kjøp av nettbasert kurs. Kurset kan ikke brukes av andre enn kursbetaler. Hundezonen eier alle rettigheter til nettkursene og de kan ikke brukes kommersielt av andre enn Hundezonen. Kurset gjelder bare for navngitt kjøper og kan ikke brukes av andre. 

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.


Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.


Partene

Selger er Hundezonen og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Organisasjonsnummer: 931 886576

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen/hundefører/kursdeltaker.


Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den prisen kjøper skal betale. Frakt/porto kommer i tillegg. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.


Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.


Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 30 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.


Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.


Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller kjøpers representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.


Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøp av videokurs online hos Hundezonen.no gir ikke angrerett. Angreretten gjelder heller ikke dersom en deltaker (kjøper) trekker seg av senest 12 dager før kursstart. Dette gjelder kursvirksomhet med praksis, der kjøper ( deltaker) stiller fysisk på kurs hos Hundezonen.   


Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.


Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han/hun har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendigheteneholde kjøpesummen tilbake, kreveoppfyllelse,heveavtalen og/eller kreveerstatningfra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse


Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.


Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av. Det inkluderer om tredjepart som f. eks postgangen, der kjøper ikke har kontroll.


Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist


Definisjonen av vare er en fysisk gjenstand. Dette gjelder ikke kursvirksomheten online eller fysiske hundekurs.


Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendigheteneholde kjøpesummen tilbake, velge mellomrettingogomlevering, kreveprisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreveerstatningfra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.


Retting eller omlevering


Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.


Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.


Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.


Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold


Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendigheteneholdevaren tilbake, kreveoppfyllelseav avtalen, kreve avtalenhevetsamt kreveerstatningfra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreverenter ved forsinket betaling, inkassogebyrog et rimeliggebyr ved uavhentede varer.


Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving


Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.


Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.


Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.


Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 ellerwww.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her:http://ec.europa.eu/odr.


Ta kontakt 
 
 
 

Hundezonen kontakes  via e-post.


Solveien 49

4405 Flekkefjord

mobil: +4795028046

Copyright @hundezonen 2023

Org. nr: 931 886576

: